Ketenaanpak Medicijnresten uit Water

De nieuwe ketenaanpak Medicijnresten uit Water moet medicijnresten in oppervlakte- en grondwater terugdringen. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen ondertekende hiertoe eind vorig jaar de intentieverklaring Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater.

Nederlanders gebruiken steeds meer medicijnen. Een deel daarvan komt via urine en ontlasting in het rioolwater terecht. Dat is slecht voor het waterleven en lastig voor de bereiding van drinkwater. Een nieuwe ketenaanpak moet dit veranderen.
De kwaliteit van ons drinkwater is nu nog goed. Maar stijgend medicijngebruik (deels door vergrijzing) en klimaatverandering (langdurige lage waterstanden) kunnen die kwaliteit in de toekomst onder druk zetten.

Microverontreinigingen terugdringen
Maatschappelijk is er steeds meer aandacht voor medicijnen in ons (drink)water, vooral als het gaat om thema’s als ‘antibioticaresistentie’ en ‘hormoon verstorende stoffen’. Ook politiek klinkt de roep om de belasting van ons water met geneesmiddelen en andere microverontreinigingen terug te dringen. Om dit te realiseren is een ketenaanpak noodzakelijk.  

Gezamenlijke aanpak
In de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water werkt de Rijksoverheid samen met de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, de Unie van Waterschappen, de brancheorganisatie van de drinkwaterbedrijven Vewin, gemeenten en partijen uit de zorgsector aan het terugdringen van medicijnresten in oppervlakte- en grondwater. Alleen door een gezamenlijke aanpak, met maatregelen in de geneesmiddelenketen en waterzuivering kan het probleem worden opgelost.

Toegankelijk blijven
Uitgangspunt daarbij is én blijft dat geneesmiddelen voor iedereen die ze nodig heeft toegankelijk moeten blijven. De Ketenaanpak Medicijnresten uit Water richt zich op alle stappen: van de ontwikkeling en toepassing, tot aan de zuivering.

Presentatie Ketenaanpak Medicijnresten uit Water

Intentieverklaring Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater