2017-05-09 Martin van Rijn

‘Grote stappen gezet bij geneesmiddelentekorten’

‘De werkgroep Geneesmiddelentekorten heeft grote stappen gezet’, schreef staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) maandag in een brief aan de Tweede Kamer. Hij doelt onder meer op het meldpunt en de routekaart. Maar er moet ook nog het nodige gebeuren.

10 mei 2017

De belangrijkste stap is de oprichting van het meldpunt Geneesmiddelentekorten en -defecten per 1 januari 2017, schrijf Van Rijn. Dit is een gezamenlijk meldpunt van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), waar fabrikanten situaties kunnen melden die leiden tot een tekort. Bij het meldpunt wordt vervolgens bekeken welke actie nodig is.

Routekaart
De verschillende scenario’s bij een dreigend tekort zijn uitgewerkt in een routekaart. Afhankelijk van het type melding volgt gerichte actie, conform deze routekaart. Bij een dreigend tekort aan een bepaald middel stelt het meldpunt bijvoorbeeld vast of er alternatieven geregistreerd zijn in Nederland, de Europese Unie of daarbuiten. Ook wordt ingeschat hoe lang het tekort waarschijnlijk duurt, en of andere firma’s hun productie kunnen ‘opschalen’. Indien nodig kan het meldpunt een Operationeel Team inschakelen, met vertegenwoordigers van alle ketenpartijen.

Werkgroep
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is een van de deelnemende partijen in de breed samengestelde werkgroep Geneesmiddelentekorten. Ook het ministerie van VWS, CBG, IGZ en Zorgverzekeraars Nederland zijn vertegenwoordigd in de werkgroep, net als representanten van apothekers, artsen, groothandels, patiënten en fabrikanten van generieke geneesmiddelen. Het afgelopen jaar zijn communicatie en samenwerking rondom tekorten sterk verbeterd, waardoor nu duidelijk is wie wat moet doen bij een dreigend tekort.

Vier acties
Van Rijn schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer dat er onder regie van VWS nog vier acties moeten gebeuren, in principe dit jaar. Zo is het nodig om het beleid rondom de individuele artsenverklaring bij tekorten aan te passen, om administratieve lasten te verminderen. Ook moet een uitverkooptermijn worden vastgelegd wanneer een tijdelijke handelsvergunning is verleend, om inspringende fabrikanten het comfort te bieden hun voorraden kwijt te kunnen.

Verduidelijking
Een ander actiepunt betreft twee nieuwe vergoedingsrondes in het Besluit zorgverzekering, zodat ook voorheen niet in Nederland geregistreerde geneesmiddelen een vergoeding kunnen krijgen. Tot slot is verduidelijking nodig van de procedure die volgt na het doorhalen van een handelsvergunning voor een geneesmiddel waar de maatschappij nog wel behoefte aan heeft, maar dat economisch niet meer rendabel is. De werkgroep Geneesmiddelentekorten blijft voorlopig bestaan.

Brief staatssecretaris Van Rijn
Routekaart