Meer gemeld in Transparantieregister Zorg

Ook in het vijfde jaar dat het Transparantieregister Zorg financiële relaties tussen zorgprofessionals, zorgorganisaties en patiëntenorganisaties met bedrijven publiceert, is de transparantie toegenomen.

In 2016 is een totale waarde van € 58,5 miljoen euro aan het Transparantieregister gemeld, een toename van 13%. De oorzaak hiervan is dat het register is uitgebreid met meldingen van financiële relaties door leveranciers van medische hulpmiddelen (implantaten voor cardiologie en orthopedie). Daarnaast is er een groei van relaties met zorginstellingen en samenwerkingsverbanden van zorgverleners. Dit laatste is een duidelijke trend.

Inzicht
Het Transparantieregister Zorg is in 2012 opgericht door de CGR, waarin onder meer de KNMG en de geneesmiddelensector participeren, om het grote publiek inzicht te geven in de financiële samenwerkingsverbanden tussen zorgprofessionals, zorgorganisaties, patiëntenorganisaties en bedrijven. In het register staat per zorgverlener/zorgorganisatie/patiëntenorganisatie welke samenwerking in de uitwisseling van kennis en kunde er het afgelopen jaar was met welke bedrijven en voor welk bedrag. Zorgverleners, zorginstellingen, patiëntenorganisaties en farmaceutische bedrijven zijn verantwoordelijk hun samenwerkingen achteraf te melden. Het register is uniek in de wereld.

Belang patiënt
Patiënten zijn erbij gebaat dat zorgprofessionals, universiteiten, ziekenhuizen en bedrijven samenwerken om innovatieve producten en behandelingen te ontwikkelen. De openheid over deze (financiële) samenwerking is in het belang van de patiënt. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat zij integer worden behandeld en geïnformeerd over geneesmiddelen door zorgverleners. Er mag geen oneigenlijke beïnvloeding plaatsvinden door te hoge financiële prikkels of persoonlijke belangen.

Beoordeling relaties

De CGR maakte een rapportage van tien steekproeven uit de financiële relaties die over 2016 zijn gemeld bij het Transparantieregister Zorg en beoordeelde deze op basis van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame. In alle gevallen voldeden zij aan de criteria over onder meer vergoedingen die zijn vastgelegd in een gedragscode.

Afzonderlijk rapporteren
De CGR constateert in de rapportage dat in het register in meerdere gevallen verschillende diensten en/of projecten als één dienst of project zijn gerapporteerd. Dat is op zich niet in strijd met de regels, maar kan wel voor verwarring zorgen. Zij beveelt aan om voortaan de onderlinge samenwerkingsverbanden afzonderlijk te rapporteren.

Meer over het Transparantieregister 
Artikel over Transparantieregister