Vereniging1

Geneesmiddelenbedrijven actief bij aanpak vervuild water

Medicijnmakers zijn actief bezig met de aanpak van vervuild water en willen hier ook in Nederland invulling aan geven. Dit bleek tijdens het rondetafelgesprek ‘Medicijnresten in water’ dat de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen 11 april organiseerde.

Leden van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen scoren doorgaans goed op internationale studies over milieu. Een voorbeeld van zo’n studie is de Anti Microbial Resistance Benchmark over antibioticaresistentie.

Betere zuiveringstechnologieën
Tijdens het rondetafelgesprek op 11 januari in Den Haag sprak de Vereniging met leden en de koepelorganisaties KNMP, Bogin en Neprofarm over het probleem. Onder andere het RadboudUMC en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat namen ook aan het overleg deel. Een van de actiepunten die hieruit voortvloeide is dat partijen onderling meer kennis gaan delen over hoe bedrijven deze problematiek aanpakken. Zo werken ziekenhuizen aan de ontwikkeling van betere zuiveringstechnologieën en stimuleren apothekers de inzameling van niet-gebruikte geneesmiddelen.

Kennis delen
Ook zetten de zorgpartijen in op een doelmatig gebruik van geneesmiddelen. De Vereniging constateert dat steeds meer mensen baat hebben bij medicijnen, waardoor zij een langer en beter leven leiden. Deze trend is onomkeerbaar, wat het noodzakelijk maakt dat waterzuiveringsinstallaties hierop worden aangepast. De Vereniging wil hier een bijdrage aan leveren door meer kennis te delen over de milieu-impact van bepaalde geneesmiddelen(groepen).

Doelmatigheid vergroten
Toch wil de Vereniging niet dat mensen meer medicijnen gebruiken dan noodzakelijk. De Vereniging en de geneesmiddelensector spannen zich daarom in om die doelmatigheid te vergroten en verspilling tegen te gaan. Personalised medicine en het beter regelen van polyfarmacie zijn voorbeelden hiervan. Ook zoeken de Vereniging en geneesmiddelenbedrijven naar samenwerkingsmogelijkheden met patiëntenorganisaties.

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is deelnemer aan het Waterconvenant dat diverse partijen eind 2016 ondertekenden.

Standpunt Vereniging ‘Medicijnresten in water’

Anti Microbial Resistance Benchmark

Bericht NOS