value based healthcare BASE_WIDE_44

Zorg inkopen die waarde toevoegt voor patiënten

De NZa wil naar contracten die waardegedreven zorg nastreven. Het online magazine van de NZa bericht over de stand van zaken.

11 jul 2018

Vincent Pelgröm, beleidsmedewerker Nederlandse Zorgautoriteit: "We zijn veel met zorgaanbieders, zorgverzekeraars, vertegenwoordigers en experts in gesprek over hoe de bekostiging van medisch-specialistische zorg er in de toekomst uit moet zien. Deze consultatierondes vormen de basis voor het adviesrapport dat we in het najaar publiceren. Op basis van het conceptadvies dat nu voorligt, adviseren wij om gebruik te maken van de innovaties die mogelijk zijn in de contractafspraken, en het declaratiesysteem zelf zoveel mogelijk met rust te laten. Een stabiel declaratiesysteem creëert juist ruimte voor partijen om nu echt werk te maken van zorgafspraken die waarde toevoegen voor de patiënt."

Waardegedreven zorg als norm
Voor de NZa zijn contracten die waardegedreven zorg nastreven de norm. “We gaan het hoofdstuk sluiten dat zorg per behandeling betaald wordt en er zo een onwenselijke prikkel bestaat om veel behandelingen te doen. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars leggen in contracten afspraken vast over kosten en kwaliteit, waarbij de toegevoegde waarde voor de patiënt centraal staat. Wat levert de geleverde zorg de patiënt op en tegen welke kosten? Wat die waardegedreven zorg is, kan per patiëntengroep verschillen.”

De NZa is op dit moment met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en vertegenwoordigers van patiënten in gesprek over de lijnen van het advies. De bedoeling is om dat in het najaar aan de minister van VWS te sturen.

Artikel NZa