Gedragsregels

De geneesmiddelensector is streng gereguleerd. Naast de wettelijke regels leggen de innovatieve geneesmiddelenbedrijven zichzelf beperkingen op, bijvoorbeeld ten aanzien van de omgang met dokters. Hierdoor worden maatschappelijk ongewenste situaties voorkomen. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is nauw betrokken bij de totstandkoming van deze zelfregulering.

Gedragscodes
Belangrijke gedragscodes zijn de Gedragscode Farmaceutische Bedrijfstak en de Gedragscode Geneesmiddelenreclame. Daarnaast bestaat een aantal regels met betrekking tot specifieke onderwerpen uit de farmaceutische bedrijfstak. Leden van de Vereniging zijn gebonden aan de gedragsregels die voor de Europese koepelorganisatie van de innovatieve geneesmiddelensector (EFPIA) gelden.

Gedragscode Farmaceutische Bedrijfstak
De Gedragscode Farmaceutische Bedrijfstak stelt regels over verantwoord ondernemen. De leden van verschillende koepelorganisaties binnen de farmaceutische bedrijfstak hebben hiertoe besloten. Betrokken koepelorganisaties zijn Bogin, BG Pharma en De Vereniging. Zij vertegenwoordigen respectievelijk de leveranciers van generieke geneesmiddelen, de groothandels en de innovatieve geneesmiddelensector.
Reglement
Gedragscode

Gedragscode Geneesmiddelenreclame
De Gedragscode Geneesmiddelenreclame ziet toe op alle vormen van reclame van uitsluitend op recept verkrijgbare geneesmiddelen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen reclame en informatie. De gedragscode kent specifieke bepalingen met betrekking tot sponsoring in het algemeen en met betrekking tot sponsoring van patiëntenorganisaties. De Stichting Gedragscode Geneesmiddelenreclame geeft adviezen met betrekking tot de verschillende vormen van reclame (www.cgr.nl).

Leidraad Informatie UR-geneesmiddelen
Een leidraad voor het geven van ziektebeeldinformatie en gebruikersinformatie waarbij (in)direct verwezen wordt naar UR-geneesmiddelen.
Leidraad informatie Engels

Gedragsregels openbaarmaking financiële relaties
Bijzondere aandacht verdienen de Gedragsregels Openbaarmaking Financiële Relaties. Deze Gedragsregels hebben ten doel te voorzien in de maatschappelijke behoefte inzicht te geven in financiële relaties tussen de farmaceutische industie en beroepsbeoefenaren. Het betreft financële relaties op basis van dienstverlening en sponsoring. Deze relaties zijn vastgelegd in een overeenkomst. Op deze wijze draagt de farmaceutische industrie bij aan het uitgangspunt dat de burger in staat moet worden gesteld om door objectieve voorlichting en/of advisering een weloverwogen keuze voor een bepaald geneesmiddel c.q. beroepsbeoefenaar te maken. De Gedragsregels zijn een initiatief van de bij de CGR aangesloten partijen. De Gedragsregels voor het openbaar maken van financiële relaties zijn opgenomen in hoofdstuk 7 in de Code Geneesmiddelenreclame. 
 
Naast de Gedragsregels Openbaarmaking Financiële Relaties is de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling ontwikkeld. Deze code is opgesteld door KNAW, KNMGGR , CBO, NHG en OMS. Ruim dertig organisaties, waaronder de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, hebben de Code inmiddels ondertekend. De belangen van deskundigen die bijvoorbeeld deel uitmaken van wetenschappelijke en adviescommissies worden via de Code openbaar gemaakt om belangenverstrengeling en daarmee oneigenlijke beïnvloeding te voorkomen.

Overige gedragsregels
Voor Bogin, BG Pharma, De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Neprofarm en VES gelden regels met betrekking tot attendering van het veld bij recalls.
Voor Bogin, de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Neprofarm en VES gelden bovendien regels met betrekking tot gezamenlijke aanpak op gebied van milieu en verpakkingen.

Naast de gedragsregels die voor verschillende koepelorganisaties gelden, bestaat een aantal gedragsregels die alleen voor leden van de Vereniging gelden. Voor de leden van de Vereniging zijn de Gedragscode inzake verwerking persoongegevens (over privacy; klik hier voor de Engelstalige versie) en Good Clinical Practices (over geneesmiddelenonderzoek) van toepassing. Ook stelt de Vereniging normen met betrekking tot opleidingen van artsenbezoekers, geneesmiddelendonaties en kernwaarden van biotechnologie.

EFPIA regelgeving
De Europese koepelorganisatie kent op het moment twee gedragscodes: de ‘Code on the promotion of prescription-only medicines to and interactions with healthcare professionals’ geeft gedragsregels met betrekking tot reclame van geneesmiddelen richting beroepsbeoefenaren. De ‘Code of conduct of relationships between the pharmaceutical industry and patient organisations’ stelt onder andere regels met betrekking tot sponsoring van patiëntenorganisaties.
EFPIA gedragscode beroepsbeoefenaren
EFPIA gedragscode patiëntenorganisaties

Naleving
Uiteraard gaat de Vereniging er van uit dat haar leden hun uiterste best doen de gedragsregels na te leven. Mocht onverhoopt blijken dat dit niet altijd het geval is, dan bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Stichting Gedragscode Geneesmiddelenreclame (www.cgr.nl) wanneer het gaat om overtreding van regels met betrekking tot geneesmiddelenreclame.
Klachten met betrekking tot de naleving van de Gedragscode Farmaceutische Bedrijfstak kunnen worden gemeld bij de Stichting Gedragscode Farmaceutische Bedrijfstak bij mevrouw Versteeg (versteeg@aegisadvocaten.nl of 036 - 75 08 214). De Commissie van Toezicht velt een oordeel en legt eventueel een sanctie op. Uiteraard bestaat er voor de betreffende koepelorganisatie de mogelijkheid om op grond van Statuten en Huishoudelijk Reglement sancties op te leggen aan leden die zich niet houden aan gedragsregels over algemeen bindende besluiten.