04-07-2023

Code toont betrokkenheid geneesmiddelensector bij passende zorg

Dag van de code Passende zorg samenwerken
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) publiceert vandaag de resultaten van de zelfevaluatie 2022 over de Code van de VIG. Die evaluatie is een instrument om te toetsen in hoeverre de waarden van de Code leven binnen de 44 lidbedrijven van de VIG.

De Code is een maatschappelijke Code die de geneesmiddelensector opstelde als leidraad om op een verantwoorde en transparante wijze te handelen.

'De zelfevaluatie 2022/2023 van de Code laat zien dat monitoring van de waarden waarvoor innovatieve farmaceutische bedrijven in Nederland staan echt iets betekent', zegt Hugo Hurts, voorzitter van het Adviescollege dat toeziet op het naleven van de Code. 'We zien veel goede voorbeelden van samenwerking tussen farmaceutische bedrijven en andere partijen in de gezondheidszorg gericht op betere zorg en beter gebruik van informatie. We zien ook verheugend snelle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Steeds meer bedrijven bereiken de fase waarin ze werken aan verduurzaming van hun gehele ontwikkel- en productieproces. Dat is van niet te onderschatten betekenis. Er blijven zorgen over de beschikbaarheid van geneesmiddelen. Producenten van merkgeneesmiddelen kunnen de bestaande problemen niet oplossen, maar ze kunnen daarbij wel een rol spelen door goede samenwerking met onder meer producenten van generieke geneesmiddelen.'

Actuele thema’s

De zelfevaluatie richtte zich dit jaar op een beperkt aantal actuele thema’s die de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de sector laten zien, namelijk eerlijk marktgedrag, de beschikbaarheid van geneesmiddelen en duurzaamheid in de keten. De bedrijven illustreren met concrete voorbeelden hoe zij deze waarden vorm geven in hun beleid en activiteiten.

Samenwerking

Bedrijven ontplooien veel initiatieven om samen te werken met publieke en private partijen met als doel de zorg voor patiënten te verbeteren. Dit heeft geleid tot een groot aantal voorbeelden. Het gaat daarbij om innovatie van geneesmiddelen zelf of om een betere toepassing van bestaande geneesmiddelen.
Er zijn diverse voorbeelden over het inrichten van registers, met als doel het ziekteverloop en het effect van behandelingen in kaart te brengen. Andere voorbeelden betreffen onderzoeksprojecten om de effectiviteit van geneesmiddelen beter te kunnen voorspellen.
Bedrijven geven daarnaast aan bij te dragen aan educatieprogramma’s van artsen, patiënten, wetenschappelijke onderzoeken en zorgprojecten voor de verbetering van patiëntenzorg en -ondersteuning.

Snelle toegang en beschikbaarheid

Bedrijven hebben programma’s om geneesmiddelen vervroegd beschikbaar te stellen voor patiënten die op deze middelen zijn aangewezen, maar nog vóórdat er voor deze middelen ook vergoeding bestaat. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden.
Ook geven ze aan dat in de onderhandelingen met zorgverzekeraars en ziekenhuizen meer ruimte komt voor innovatieve financiële afspraken over geneesmiddelen, zoals pay for performance. Meerdere bedrijven geven aan dat bij de financiële onderhandelingen ook afspraken kunnen worden gemaakt over de inzet van diagnostiek of andere randvoorwaarden voor gepast gebruik.

Medicijntekorten

Daarnaast nemen de bedrijven tal van maatregelen om medicijntekorten te voorkomen. Ook zetten ze volop in op duurzaamheid in de keten. Het betreft vaak internationale initiatieven, gezien het internationale karakter van de sector. Maar ook op nationaal niveau wordt geïnvesteerd om energieneutraal te worden, emissies tot nul te reduceren en medicijnresten in het milieu te minimaliseren.
Op dinsdag 4 juli, de Dag van de Code, zet de sector de spotlights op een aantal best practices uit de zelfevaluaties die bijdragen aan passende zorg.

Jaarverslag Code 2022