09-05-2023

Minister Harbers positief over Ketenaanpak Medicijnresten uit Water

Medicijnresten uit water_illustratie keten
Minister Harbers (I&W) heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de evaluatie van de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water. 'Uit de evaluatie komt naar voren dat er een goede basis is gelegd voor een succesvolle ketenaanpak', aldus de minister. 'De partijen in de keten hebben elkaar leren kennen, hebben begrip voor elkaars rol en onderschrijven het doel van de ketenaanpak. Hiermee is een stevig fundament gelegd voor de ketenaanpak.'

Alle ketenpartners geven daarnaast aan graag verder te willen met de aanpak. Ook de VIG is partner en heeft aangegeven de ketensamenwerking graag voort te zetten. ‘Wij zijn trots op deze mooie evaluatie van de succesvolle Nederlandse aanpak tegen medicijnresten in water’, aldus Carla Vos, adjunct-directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). ‘De kracht van de ketenaanpak is dat alle partners in de keten zelf verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan het terugdringen van medicijnresten. De aanbevelingen uit de evaluatie gaan dit alleen maar versterken.’

Aanbevelingen

Jaarlijks bereikt minstens 190 ton medicijnresten het oppervlaktewater, zo schrijft de minister. ‘De aanpak van dit complexe probleem vraagt inzet vanaf de bron tot de lozing aan het eind van de keten. Daarom is in 2018 het Uitvoeringsprogramma ‘Ketenaanpak Medicijnresten uit Water’ opgezet, dat dit jaar afloopt.’ De evaluatie beschrijft, onder andere, een vijftal aanbevelingen voor een goede voortzetting van de ketenaanpak.

Ketenaanpak

In de ketenaanpak Medicijnresten uit Water werken overheid, producenten van geneesmiddelen zorgpartijen en de watersector samen aan maatregelen om medicijnresten in water terug te dringen. De geneesmiddelensector zet zich al lange tijd in om de milieu-impact van geneesmiddelen zo veel mogelijk te beperken. Zo tekende de VIG vorig jaar de Green Deal 3.0 en presenteerde ze afgelopen februari een uitvoeringsplan om de sector verder te vergroenen.

Uitvoeringsagenda

Het ministerie van I&W gaat samen met de ketenpartners een nieuwe uitvoeringsagenda opstellen en wil de aanbevelingen uit het rapport met ketenpartners bespreken. Voor het Wetgevingsoverleg Water van eind 2023 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de Ketenaanpak.