24-10-2023

Organon: milieu-impact door medicijnen minimaliseren

Organon, muurschildering
Tijdens de Week van Ons Water vragen wij aandacht voor de impact van geneesmiddelen op het milieu. Ieder jaar komt een grote hoeveelheid geneesmiddelen in het oppervlaktewater terecht. Onze oproep is dan ook: ‘Geneesmiddelen gebruik je om beter te worden – heb je ze niet (meer) nodig? Laat het milieu dan niet in de steek en lever ze in bij de apotheek!’

Iedereen kan eraan bijdragen om dit te verminderen. Ziekenhuizen, artsen, apothekers, farmaceuten, waterschappen en drinkwaterbedrijven, maar ook patiënten. Ook als geneesmiddelenproducent heb je invloed op de milieu-impact van geneesmiddelen. Organon in Oss is zich hiervan bewust.

Koploper

Nederland is koploper als het aankomt op waterzuivering, maar er is nog altijd ruimte voor verbetering. Als een grote producent van geneesmiddelen speelt Organon een belangrijke rol in het voorkomen van milieu-impact door medicijnen. Met dit doel heeft het bedrijf dan ook veel geinvesteerd in verbetering van productieprocessen waarbij zo min mogelijk actieve medicijnstof in afvalstromen terecht komt.

Door toepassing van nieuwe meet- en procestechnieken is Organon zich steeds meer bewust van de exacte impact van de productie op grond-, drink- en afvalwater. Dat heeft tot verbeterprojecten geleid om op elk van die drie terreinen nog zorgvuldiger met water om te gaan.

Langzaam in de bodem

Als productiebedrijf is het gebruikelijk om aangesloten te zijn op schoon drinkwater en het riool. Organon heeft er als geneesmiddelenproducent voor gekozen het riool niet onnodig te belasten en bodemverdroging te voorkomen. Zo wordt het regenwater van de recentste gebouwen geinfiltreerd in de bodem of zijn er groene daken toegepast die water vasthouden.

Op dit moment loopt er een project waarbij een nieuw gebouw en bepaalde harde oppervlakken worden aangesloten op een zogenaamde wadi (een soort greppel). Daarmee krijgt het regenwater de kans om langzaam in de bodem te infiltreren en wordt tegelijkertijd het risico op overstromingslast bij hevige regenval beheerst. Zo wordt niet alleen het grondwater op peil gehouden, maar krijgt ook biodiversiteit een impuls door het vocht bij de wadi.

Waterbesparing

Het water dat Organon in zijn productieprocessen gebruikt, is van drinkwaterkwaliteit. Bij Organon realiseren ze zich dat hier zuinig mee omgesprongen moet worden. Zo is het gebruik van drinkwater sinds 2020 al met 13% teruggedrongen door waterbesparende maatregelen in procesinstallaties. Ook is er kritisch gekeken naar de noodzaak van een aantal onthardingsinstallaties, zijn installaties zuiniger afgesteld en wordt water indien mogelijk intern hergebruikt voordat het geloosd wordt.

Afvalwaterbehandeling

Om het afvalwater dat afkomstig is uit productieprocessen te zuiveren voordat het geloosd wordt, is er geïnvesteerd in zuiveringsinstallaties die resten actieve medicijnstof verwijderen. Hiermee voorkomt de Osse productielocatie dat actief medicijnstof in het milieu terecht komt en voldoet Organon aan het eigen- en overheidsbeleid om het vrijkomen van medicijnresten in de leefomgeving te voorkomen.

Bijdrage aan ketenaanpak

De verbeterprojecten op deze drie terreinen hebben ertoe geleid dat Organon de milieu-impact door medicijnen op het water heeft geminimaliseerd. Op deze manier draagt Organon substantieel bij aan de ketenaanpak Medicijnresten uit Water, waarin wordt gewerkt aan maatregelen in de gehele keten, van toelating en productie tot de afvalfase.