Medicijnresten uit water

Medicijnresten uit water

<p>Jaarlijks belandt er minstens 190.000 kilo aan medicijnresten in het oppervlaktewater in Nederland, vooral via urine en ontlasting. Deze geneesmiddelenresten bemoeilijken de bereiding van drinkwater en kunnen een negatief effect hebben op dieren in het water. De Vereniging zet zich in voor het terugdringen van medicijnresten in water.</p>

De concentratie van geneesmiddelen in onze wateren zal de komende jaren verder toenemen, als gevolg van de vergrijzing en het daarmee samenhangende hogere medicijngebruik. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen deelt de zorg over de toename van geneesmiddelenresten in het water. Het is ook één van de pijlers uit de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 die de Vereniging heeft ondertekend. Daarnaast neemt de VIG deel aan het Uitvoeringsprogramma ‘Ketenaanpak Medicijnresten uit water’. Samen met de overheid, zorgpartijen en de watersector werken geneesmiddelenbedrijven aan zeventien maatregelen in de hele geneesmiddelenketen, van geneesmiddelenontwikkeling tot afval en zuivering, om medicijnresten in het water terug te dringen.

Voorkomen verspilling
Dat wat niet in het water terecht komt, hoeft er ook niet uitgehaald te worden. Het voorkomen van verspilling is daarom de meest effectieve maatregel om de hoeveelheid medicijnresten in het water te beperken. Uitgangspunt daarbij is het juiste geneesmiddel voor de juiste patiënt in de juiste dosering. Bij nieuwe therapieën is steeds vaker sprake van precision medicine: geneesmiddel en dosering zijn volledig toegesneden op de individuele patiënt, waardoor onnodig medicijngebruik wordt teruggedrongen. Ook targeted drug delivery (toediening van de werkzame stof wordt zo ontwikkeld dat deze alleen terecht komt bij de target) zorgt voor verlaging van de eerder gehanteerde dosis.

Inzameling medicijnafval
Naast de normale route via het toilet komt een klein deel van de ongebruikte geneesmiddelen rechtstreeks via de gootsteen in het riool terecht. Geneesmiddelenbedrijven, apotheken en zorginstellingen zetten zich in om de inzameling van ongebruikte geneesmiddelen te verhogen en geven voorlichting aan publiek, artsen, verpleegkundigen over correcte omgang met medicijnresten. Op deze manier creëren we bewustwording voor de risico’s die er zijn voor het milieu.

Afbreekbare pil
Bij het ontwikkelen van geneesmiddelen wordt de impact op het milieu meegenomen; de werkzaamheid en veiligheid voor de patiënt staat hierbij voorop. Het ontwikkelen van beter afbreekbare werkzame stoffen (Green Pharmacy) wordt niet als een algemene oplossingsrichting gezien voor de milieuproblemen van de huidige medicijnresten. Een middel dat in rioolwaterzuivering snel afbreekt, zal dat meestal ook doen in het menselijk lichaam. Daar is een patiënt niet bij gebaat, omdat de werking daardoor minder effectief is en een hogere dosering nodig is, wat weer een averechts effect heeft op het milieu.

Zie ook Duurzaamheid en Antibioticaresistentie

Bekijk de VIG Talk Medicijnresten uit water