02-02-2021

Blog Aarnoud Overkamp: Een kwestie van doen

Aarnoud Overkamp
Het is zondag. Ik bereid een overleg voor over de dalende toegankelijkheid van nieuwe medicijnen in Europa. Ik maak me hier grote zorgen over. Dit probleem speelt niet alleen in Nederland, maar is een Europees probleem. En vraagt om een Europese oplossing.

Gelukkig heeft de Europese Commissie toegang tot medicijnen inmiddels bestempeld als topprioriteit. In de Farmaceutische Strategie die eind 2020 werd gepresenteerd, is het waarborgen van de toegang van patiënten tot innovatieve geneesmiddelen één van de kernpunten. Ook voor de (zeldzame) ziekten waarvoor nu nog geen behandeling is.

Mooie woorden, en een duidelijke stip op de horizon, maar hoe gaan we ervoor zorgen dat dit ook echt uitgangspunt wordt bij Europees beleid de komende jaren. En dat deze lang verwachte geneesmiddelenstrategie niet bij mooie woorden blijft, maar wordt omgezet in daden?

Het probleem van toegankelijkheid is complex en overstijgt de landsgrenzen. Het vraagt om een oplossing in Europees verband. Alleen samen kunnen alle barrières bij de toegang tot innovatie in kaart worden gebracht en een aanpak opgesteld. Het gaat over alle aspecten van toegankelijkheid: preventie, betere diagnostiek, snellere toegang tot behandelingen, betere beschikbaarheid van behandelingen voor heel Europa. Maar denk ook aan andere uitdagingen, zoals antimicrobiële resistentie en medicijntekorten, die vragen om een gezamenlijke Europese aanpak.

De behoefte om dit probleem aan te pakken, leeft breed. Portugal heeft als voorzitter van de Europese Unie de handschoen al opgepakt en organiseert op 27 april een conferentie over de toegang tot geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Ook de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en haar leden willen bijdragen aan voorstellen tot het verbeteren van de toegang voor innovaties. Daarom ondersteunen we van harte dit mooie initiatief.

Maar hoe dan? Ik zie een Europese variant voor me van het World Economic Forum in Davos, maar dan gericht op toegang tot innovatie. Een Europees topoverleg met aan tafel de Europese Commissie, de lidstaten van de Europese Unie, en alle belanghebbenden uit de zorg zoals vertegenwoordigers van patiënten, zorgverleners en geneesmiddelenbedrijven.

We kunnen dit dus niet alleen. En we kunnen dit ook niet op nationaal niveau. Dit vraagt om een gezamenlijke inspanning, gecoördineerd vanuit Europa. En daarvoor willen we graag de hulp inschakelen van onze minister voor Medische Zorg, Tamara van Ark. Ik hoop dat u ons wilt steunen om te komen tot een Europees topoverleg. Zodat toegang tot innovatieve geneesmiddelen voor patiënten nu en in de toekomst gewaarborgd is.

Aarnoud Overkamp
(voorzitter Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen)