12-05-2020

Deloitte: Uitgaven geneesmiddelen per ziekenhuispatiënt dalen

De kosten van geneesmiddelen per ziekenhuispatiënt zijn de afgelopen jaren met 12% per jaar gedaald. Dat de uitgaven aan geneesmiddelen van ziekenhuizen stijgen, komt vooral door een groei van het aantal patiënten.

Dit concludeert Deloitte in de nieuwe studie ‘Toekomstbestendigheid Geneesmiddelensysteem’, in opdracht van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG).

Het onderzoeksrapport sluit aan bij de resultaten van de gisteren gepubliceerde NZa monitor geneesmiddelen medisch-specialistische zorg 2020. Ook de bevindingen die het CBS eind april publiceerde in het rapport ‘Prijs- en volumeontwikkelingen in de medisch specialistische zorg’, zijn in lijn met de studie. Uit beide onderzoeken blijkt dat het aantal patiënten dat specialistische geneesmiddelen gebruikt verdubbeld is, terwijl de uitgaven per patiënt fors daalden.

Meer patiënten geholpen
Het aantal patiënten dat ziekenhuisgeneesmiddelen gebruikt, steeg tussen 2014 en 2018 met 20% per jaar. De kosten zijn gedaald van gemiddeld 10.000 euro per patiënt naar ruim 6.000 euro. VIG-directeur Gerard Schouw: ‘Dit betekent dat de medicijnuitgaven per patiënt dalen. We helpen steeds meer mensen, tegen lagere kosten.'

Toegang onder druk
De focus op betaalbaarheid van geneesmiddelen heeft geleid tot veel interventies van de overheid. Zoals de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp), centrale prijsonderhandelingen (‘de sluis’) en het preferentiebeleid van zorgverzekeraars. Deze eenzijdige focus op uitgaven leidt er volgens de onderzoekers toe dat de beschikbaarheid van medicijnen onder druk staat. Deloitte: ‘Wij vragen ons af of de snel groeiende zorgvraag en de toename van nieuwe behandelingen voldoende worden betrokken in de discussie over betaalbaarheid en beschikbaarheid.’

Advies: toekomstcoalitie
De onderzoekers adviseren dat de overheid en de sector verantwoordelijkheid nemen voor het maken van een nieuw geneesmiddelensysteem. Dit moet garanderen dat Nederlandse patiënten ook in de toekomst optimale toegang houden tot nieuwe geneesmiddelen. ‘De sector neemt hiervoor het initiatief en gaat met alle relevante partijen in gesprek over dit onderzoek en de toekomst’, aldus Gerard Schouw.

Onderzoek Deloitte
Deloitte bracht het geneesmiddelensysteem in kaart. Daarbij is met name gekeken naar beschikbaarheid en betaalbaarheid. Analyse van data en eerdere publicaties zorgden voor een objectieve feitenbasis. Die feiten zijn getoetst bij belanghebbenden bij het geneesmiddelendossier. Daarna is een prioritering van knelpunten gemaakt. Dat overzicht illustreert de urgentie en geeft richting aan van een toekomstbestendig geneesmiddelensysteem.

Studie Deloitte ‘Toekomstbestendigheid Geneesmiddelensysteem’