07-07-2022

Duurzaamheid stevig verankerd in maatschappelijke Code geneesmiddelensector

Code geneesmiddelensector
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) publiceert op 7 juli een nieuwe versie van haar maatschappelijke Code. Deze aangepaste Code bevat aanvullende normen op het vlak van duurzaamheid maatschappelijke verantwoordelijkheid en inclusiviteit.

Duurzame sector

De wijze waarop leden van de VIG invulling geven aan verduurzamingsinitiatieven is aangescherpt. Er zijn concrete voorstellen geformuleerd op het gebied van het voorkomen van verspilling van geneesmiddelen en het duurzaam en circulair inkopen van verpakkingen. Daarnaast werken bedrijven samen in de keten om te voorkomen dat medicijnresten in het grond- en oppervlaktewater terecht komen. Inmiddels hebben 19 bedrijven de Green Deal Duurzame Zorg voor een duurzame toekomst ondertekend.Ook de norm waarin bedrijven verantwoording afleggen over de resultaten van hun maatschappelijk beleid is concreter gemaakt (artikel 3.4) (link Code)

Concrete reductiedoelstellingen

Verder stellen de leden samen vast hoe de risico’s op milieuschade kunnen worden beperkt, waarbij de kwaliteit van zorg voorop staat. Als aanvulling op deze norm geven de geneesmiddelenbedrijven aan zich aantoonbaar in te spannen om ook op Europees internationaal niveau een bijdrage te leveren aan deze thema’s. Ook nieuw is dat bedrijven concrete milieu reductiedoelstellingen stellen, waar mogelijk specifiek voor Nederland, en daar jaarlijks verantwoording over afleggen (artikel 3.7.) link Code

Inclusiviteit

De VIG hecht grote waarde aan een veilige, inspirerende en inclusieve werkomgeving.Onze leden geven invulling aan goed werkgeverschap, onder meer door het hebben een actief diversiteitsbeleid. Om het belang van inclusiviteit en diversiteit binnen de sector nog sterker te benadrukken, is deze standaard expliciet binnen de Code opgenomen. (artikel 3.6) link Code

Gevraagd en ongevraagd advies

De suggesties voor de aanpassingen zijn gedaan door het Adviescollege Code, wat sinds januari 2020 toezicht houdt op de Code van de VIG. Het Adviescollege kiest jaarlijks enkele normen en vraagt de lidbedrijven aan te geven op welke wijze deze in de bedrijfsvoering zijn vormgegeven. Om hier inzicht in te krijgen, vraagt het Adviescollege de lidbedrijven jaarlijks een zelfevaluatie uit te voeren en legt bedrijfsbezoeken af. Het Adviescollege kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over de verdere ontwikkeling van de Code

Jaarverslag

Het beeld dat het Adviescollege krijgt op basis van de zelfevaluaties en de bedrijfsbezoeken is dat de kernwaarden van de Code bij de lidbedrijven leven. Er zijn het afgelopen jaar geen signalen bij het Adviescollege gekomen die erop duiden dat een lidbedrijf in strijd heeft gehandeld met de Code.Bijdragen aan duurzaamheid is een belangrijke waarde in de Code. Het Adviescollege is ‘onder de indruk van alle sociaal-maatschappelijke en duurzaamheidsinitiatieven die de bedrijven ondernemen. De innovatieve geneesmiddelensector lijkt hiermee een voorhoede in de zorg.‘

Het jaarverslag van het Adviescollege

De aangepaste Code (NL)

De aangepaste Code (EN)