15-12-2020

Kamermeerderheid steunt versnelling project ‘Regie op Registers’

De Tweede Kamer heeft met ruime meerderheid een motie aangenomen die minister Van Ark oproept het programma ‘Regie op Registers’ te versnellen. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is blij met de brede steun voor meer focus op uitkomstgerichte zorg.

‘Het signaal vanuit de Kamer ondersteunt de wens die leeft onder veel zorgpartijen – inclusief de geneesmiddelensector – om sterker in te zetten om via patiënt- en aandoeningsregistraties de effectiviteit, de kosteneffectiviteit en (bij)werkingen in de praktijk goed te blijven volgen’, aldus Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG).

Meer monitoring
Kamerleden Hayke Veldman (VVD) en Joba van den Berg (CDA) dienden de motie recentelijk in tijdens de Begrotingsbehandeling van het ministerie van VWS. Veldman en Van den Berg constateren dat de snelle ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen vraagt om meer monitoring in de praktijk van de effectiviteit en (bij)werking van (nieuwe) geneesmiddelen. Versnelling van het in 2019 gestarte project ‘Regie op Registers’ van het Zorginstituut biedt hiervoor de mogelijkheden.

Regie op Registers
Het Zorginstituut werkt op verzoek van het ministerie van VWS aan een advies over de wijze waarop er meer regie kan worden gevoerd op het registerlandschap. In het bijzonder kijkt het Zorginstituut naar een goede governance-structuur en een toekomstbestendige en uniforme financieringswijze van registers. Daarnaast start het Zorginstituut een aantal pilots om te leren in de praktijk. Het Zorginstituut ziet in registers een belangrijke voorwaarde voor toekomstbestendig pakketbeheer. Daarbij wil het aansluiten bij bestaande initiatieven rond kwaliteitsregisters in ziekenhuizen, om registratielast zoveel mogelijk te reduceren.

Partner
De VIG participeert actief in het project Regie op Registers. De VIG onderkent het grote belang van registers op aandoeningsniveau. Met registers wordt de waarde van geneesmiddelen transparant en kunnen behandelaren leren welke behandeling het best passend is bij een patiënt. Registers zijn een noodzakelijke voorwaarde voor passende en uitkomstgerichte zorg. Schouw benadrukt: ‘De sector kan een belangrijke bijdrage leveren aan Regie op Registers. Onze leden hebben ruime ervaring met registers in de onderzoeksfase, hebben een internationaal blikveld, ondersteunen registers en gebruiken registers om tot de beste zorg te komen.’

Motie Veldman en Van den Berg (PDF)