08-10-2019

Kennisatelier over medicijnresten in water

Op 4 oktober organiseerde de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen met Bogin en Neprofarm het Kennisatelier Geneesmiddelen in het milieu: samen werken aan oplossingen. Hoe kunnen we met elkaar medicijnresten in het water terugdringen?

Jaarlijks belanden er ten minste 140.000 kilo aan geneesmiddelenresten in het water. Dit heeft een negatief effect op het milieu en bemoeilijkt de drinkwaterzuivering. De verwachting is dat dit probleem de komende jaren zal toenemen door de vergrijzing en klimaatverandering.

Samenwerking
Tijdens het Kennisatelier kwam een aantal hoofdrolspelers op dit gebied aan het woord. Brigit van Soest-Segers, Programmamanager duurzaamheid van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Bogin en Neprofarm heette iedereen welkom en benadruktehet belang van een goede samenwerking tussen de geneesmiddelensector en waterbedrijven. Medicijnresten in het water staan steeds vaker in de belangstelling en daarbij gaat het zowel over de Nederlandse situatie, als de situatie in landen buiten Europa waar veel productiefaciliteiten voor geneesmiddelen zijn gevestigd.

Green Deal
Vervolgens kwam Cathy van Beek, kwartiermaker Duurzame Zorg van het ministerie van VWS, aan het woord. Zij gaf aan dat de footprint van de Nederlandse gezondheidszorg relatief hoog is. Om dit te verbeteren is de Green Deal Duurzame Zorg in het leven geroepen. Deze is inmiddels ondertekend door de Vereniging en een aantal van haar leden. Naast het terugdringen van medicijnresten in het water, liggen er nog meer uitdagingen voor de geneesmiddelensector, onder andere op het gebied van CO2-reductie en verspilling.

Water
Caroline Moermond van het RIVM informeerde de aanwezigen over de effecten van medicijnresten in het oppervlaktewater op de dieren die in het water leven. Ook gaf zij aan dat er veel meer onderzoek nodig is naar de impact van medicijnresten in het water; van slechts tachtig medicijnen is pas bekend wat de impact is. Marc de Rooy van het ministerie van I&W riep alle partijen op om niet op elkaar te wachten om in actie te komen. Mogelijke verbeterpunten voor geneesmiddelenbedrijven zijn volgens de Rooy: het productieproces, het verbeteren van toegang tot data over de effecten van werkzame stoffen in het milieu, het monitoren van de hele levenscyclus van het medicijn en het stimuleren van andere initiatieven.

Waterschap
Marlies Kampschreur van het Waterschap Aa en Maas / Vital Zone vertelde wat het waterschap al doet om medicijnresten in het water terug te dringen met rioolzuivering, maar dat het ook belangrijk is om het publiek bewust te maken van het probleem. Ze riep de geneesmiddelensector op om meer data te delen over nieuwe geneesmiddelen, zodat het waterschap beter de impact van bepaalde medicijnen op de kwaliteit van het water kan inschatten.

Geneesmiddelen
Na de pauze vertelden Katja Murray en Jim Ryan van GlaxoSmithKline (GSK) over wat hun bedrijf in Engeland onderneemt op het gebied van duurzaamheid. Dit spitst zich toe op informatie voor patiënten met daarin juiste gebruiksinstructies. Ook organiseren zij in verschillende landen publiekscampagnes over het inleveren van ongebruikte medicijnen. Frank Buijs (Takeda) sprak over de verduurzaming van het productieproces van Takeda, ook buiten Europa. Het bedrijf hanteert strenge richtlijnen op dit gebied om ook vervuiling in landen als India en China te voorkomen. Het kennisatelier werd afgesloten door Ad Deeben van Teva die meer uitleg gaf over hoe Teva bezig is met de Sustainable Development Goals (SDG’s) vanuit OESO-richtlijnen. Om het voor patiënten makkelijker te maken hun ongebruikte medicijnen in te leveren bij de apotheek, heeft het bedrijf de Teva Retourbox geïntroduceerd.

Interview met Cathy van Beek

Interview met Caroline Moermond en Bastiaan Venhuis

Congres Green Deal Duurzame Zorg