12-07-2022

Kuipers: ‘Kwaliteit oncologische zorg kan beter’

Ernst Kuipers
©

Fotograaf: Arenda Oomen | https://www.arendaoomen.nl/ | in opdracht van Rijksoverheid

‘Er is in Nederland veel verschil in de behandeling van kanker en er is te weinig samenwerking. De kwaliteit van de oncologische zorg in ons land kan beter.’ Tot die conclusie komt minister Kuipers in de vrijdag naar de Tweede Kamer gestuurde brief over een Nationaal Programma Kanker.

De minister stelt verder dat de oncologische zorg voor grote uitdagingen staat, met name vanwege het stijgende aantal patiënten als gevolg van vergrijzing en risicofactoren. Als Nederland een plek in de Europese top drie ten aanzien van overleving van kanker ambieert, is er werk aan de winkel. Kuipers ziet daarbij concentratie van zorg, samenwerking en netwerkvorming als onmisbare stappen.

Tweede Kamer

De Tweede Kamer wil al tijden niet alleen meer aandacht voor de bestrijding van kanker, maar ook een Nationaal Programma Kanker (of kankeragenda). Vorig jaar zijn hierover al meerdere moties aangenomen, en afgelopen maanden werden de bewindslieden van VWS tijdens debatten stelselmatig gevraagd naar de stand van zaken.

Nederlandse Kankeragenda

Afgelopen vrijdag reageerde Kuipers op deze verzoeken. De minister heeft de eigen initiatieven van zijn ministerie in kaart gebracht, evenals de lopende initiatieven in het veld. Kuipers wil enerzijds bestaande initiatieven ondersteunen en voorkomen dat deze worden doorkruist en anderzijds de coördinatie op kanker binnen het ministerie van VWS versterken.

Eerder hebben KWF, IKNL en NFK al het initiatief genomen en een voorstel uitgewerkt voor een landelijke aanpak in de vorm van een Nederlandse Kankeragenda. De minister gaat na de zomer met deze organisaties in gesprek over het initiatief voor een kankeragenda en de kabinetsplannen rondom kanker elkaar kunnen versterken.

Snelheid geboden

‘We zien het aantal kankerpatiënten helaas jaar op jaar stijgen’, zegt Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG).
’En Nederland is momenteel één van de weinige landen in Europa zonder kankeragenda. Goed dus dat er binnen het ministerie van VWS meer coördinatie op het thema kanker komt en de minister in gesprek gaat met de initiatiefnemers van de Nederlandse Kankeragenda. Het is van groot belang dat de aanpak van kanker met grote voortvarendheid en prioriteit wordt opgepakt.’

Bestrijding volksziekten

In het coalitieakkoord is opgenomen dat het kabinet extra investeert in onderzoek naar en de aanpak van kanker, Alzheimer en obesitas. Kuipers laat de Kamer weten dat het kabinet deze plannen momenteel uitwerkt en de Kamer hierover voor Prinsjesdag informeert.

VIG Medicijndialoog

De strijd tegen deze drie volksziekten is eveneens het thema van de VIG Medicijndialoog, op 12 oktober in Den Haag. Met experts uit diverse vakgebieden (artsen, verzekeraars, patiënten en geneesmiddelenbedrijven) gaan we in gesprek over de stappen die nodig zijn om echt progressie te boeken, en wegen we de inzet van dit kabinet, die kort daarvoor bekend wordt gemaakt. U kunt fysiek óf online deelnemen aan dit event.

Aanmelden voor VIG Medicijndialoog (gratis)

Brief minister Kuipers over kanker

Bijlage bij brief minister Kuipers