16-02-2021

Minister Van Ark schetst eerste lijnen toekomstig medicijnbeleid

medicijnbeleid
Afgelopen vrijdag stuurde minister Van Ark (Medische Zorg) haar voortgangsbrief Algemeen geneesmiddelenbeleid 2021 naar de Tweede Kamer. Deze brief mag gezien worden als een belangrijke basis voor het nieuwe kabinet.

In de brief bevestigt de minister dat geneesmiddelen bijdragen aan een betere kwaliteit van leven, de mogelijkheid bieden te participeren in de maatschappij en in sommige gevallen ziektes voorkomen of patiënten helemaal genezen. ‘Het is goed nieuws dat er steeds meer en betere geneesmiddelen komen die patiënten in de gelegenheid stellen om weer na te kunnen denken over een toekomst’, aldus de minister.

Beschikbaarheid

Tegelijkertijd stelt Van Ark dat er voor ons gezamenlijk een belangrijke uitdaging ligt op het terrein van beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg. In haar brief geeft de minister een aantal zaken mee waar we rekening mee moeten houden om te komen tot een toekomstbestendig stelsel.

Differentiatie pakkettoelating

Nieuwe innovatieve geneesmiddelen vragen om meer differentiatie bij pakkettoelating. Nieuwe beoordelingscriteria zijn nodig om het inzicht in de waarde van behandelingen te vergroten en rekening te houden met de onzekerheden bij markttoelating. De minister ziet dat hoog gepersonaliseerde geneesmiddelen vragen om een andere wijze van pakkettoelating. Hier wordt vervolgonderzoek in de praktijk steeds belangrijker.

Data-infrastructuur

Uitgangspunt van goede zorg is dat het een meerwaarde moet hebben voor een patiënt. Dit is belangrijk vanuit doelmatigheid, maar vooral omdat mensen de behandeling verdienen die bij hen past. Hierin voorziet de minister een belangrijke rol voor het programma Regie op Register, waar alle veldpartijen werken aan een goede data-infrastructuur, een investering voor de toekomst.

Geen symptoombestrijding

Verder geeft de minister aan dat duurzame vernieuwing en verankering van de kwaliteit tijd en geld kosten. Ze waarschuwt ervoor dat we de problematiek in de geneesmiddelenketen niet moeten versimpelen en ons op te veel op de korte termijn symptoombestrijding richten. Er zijn geen easy fixes om de root causes aan te pakken. Dat vereist een nationale én internationale blik, innovatie van de structuur van de geneesmiddelen(ontwikkel)keten en in sommige gevallen een andere ordening van de markt.

Eenduidig kabinetsbeleid

Er is meer kennis, regie en bundeling van publieke én private financiering nodig, in nauwe samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijven. Nederland zou zich kunnen onderscheiden door meer in te zetten op de ontwikkeling van geneesmiddelen met een hoog maatschappelijk rendement. Nederland staat steeds beter op de kaart als investeringsland, ook door succesvolle missies zoals die naar Boston in 2019. Bovendien is er veel bereikt door netwerkvorming en bundeling van expertise. In de afgelopen jaren zijn al mooie stappen gezet, waarbij we hebben gezien dat samenwerking binnen het kabinet loont als het gaat over de beleidsterreinen zoals duurzaamheid, industriebeleid, intellectueel eigendom, innovatie en digitalisering.

Kamerbrief voortgang algemeen geneesmiddelenbeleid 2021