07-05-2020

Monitor geneesmiddelentekorten gelanceerd

Geneesmiddelenbedrijven en groothandels hebben een systeem gelanceerd om tekorten van geneesmiddelen vroegtijdig te monitoren. Hierbij wordt gestart met een beperkte lijst geneesmiddelen.

Door de huidige Coronacrisis is de beschikbaarheid van bepaalde geneesmiddelen onvoorspelbaar geworden. Goed inzicht in de voorraden van en de vraag naar geneesmiddelen is van groot belang om op tijd dreigende tekorten te signaleren. Minister de Jonge (VWS) omarmt in een brief aan de Tweede Kamer het initiatief van alle betrokken partijen.

Niet alleen corona-gerelateerde geneesmiddelen
Sinds de uitbraak van het Covid-19 virus in Nederland vindt al monitoring plaats van voorraden en mogelijke tekorten van corona-gerelateerde IC-medicatie. Daarnaast komt nu een monitoring van belangrijke niet-corona geneesmiddelen.

Tijdelijke monitor
Vanaf 7 mei start de proef met een wekelijkse monitor van 25 geneesmiddelen bij groothandels en bedrijven. Het gaat om een tijdelijke maatregel vanwege de risico’s die de huidige crisis met zich meebrengt. Alle betrokken partijen leveren de informatie op vrijwillige basis aan. Het College ter Beoordeling Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt de uitkomsten van de monitor.

Publiek-private verantwoordelijkheid
Uitgangspunt van het monitoring is dat groothandels en bedrijven in eerste instantie zelf preventieve maatregelen nemen om tekorten te voorkomen. Als deze maatregelen niet toereikend zijn, zal gezamenlijk bekeken worden of het ministerie van VWS een rol kan spelen bij het weer op orde krijgen van voorraden. De minister geeft daarbij aan dat het bijvoorbeeld gaat om overheidsmaatregelen op het vlak van logistieke of diplomatieke ondersteuning, tot het loslaten van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) als de maximumprijs belemmerend is voor de inkoop. Maatregelen zullen altijd maatwerk zijn en per geval bekeken worden.

Vanwege de sterke internationale dynamiek, zijn, ondanks bovengenoemde aanpak, tekorten nooit volledig uit te sluiten.