31-05-2022

Onrealistische GVS-bezuiniging roept 119 Kamervragen op

Carla Vos
‘Het is niet verwonderlijk dat een bezuiniging op medicijnen die potentieel 6 miljoen patiënten stevig raakt zoveel Kamervragen oproept’, zegt Carla Vos, hoofd Kennis & Beleid van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). ‘Dit is een maatregel die zijn weerga niet kent.’

‘Zo’n enorme impact voor zoveel mensen, die straks moeten overstappen naar een ander medicijn óf bijbetalen, zien we eigenlijk nooit in het geneesmiddelenbeleid’, vervolgt Vos.
Ze reageert op de voorgenomen modernisering van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het plan is om de modernisering per 1 januari 2023 te laten ingaan.

Kamerbreed

Fracties van VVD, D66, PVV, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, fractie Den Haan en BBB hebben hierover in totaal 119 vragen gesteld aan minister Kuipers van VWS. Zij plaatsen onder meer vraagtekens bij de uitvoerbaarheid van de maatregel en uiten veel zorgen over de gevolgen voor patiënten. Maar liefst 6 miljoen patiënten dreigen nu te worden geconfronteerd met ongewenste medicijnwisselingen of bijbetalingen.

Geneesmiddelendebat

De vragen zijn gesteld in de aanloop naar het debat over het geneesmiddelenbeleid van de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dat debat wordt op 9 juni in de Tweede Kamer gevoerd. De ‘modernisering’ is in feite een bezuiniging, die bijna 7.000 medicijnen treft.

Zorgen over beschikbaarheid

Carla Vos: ‘Het goede nieuws is dat de zorgen van de VIG, maar ook van patiëntenorganisaties, voorschrijvers en apothekers weerklank vinden bij een groot deel van de Tweede Kamer. Veel Kamerleden maken zich duidelijk zorgen over de impact op het dagelijks leven en de gezondheid van al deze patiënten.’
Verder stellen Kamerleden terecht vragen over het effect van deze zoveelste kosteningreep op het Nederlandse vestigingsklimaat voor geneesmiddelenbedrijven, signaleert Vos. Ook zijn er terechte zorgen over de beschikbaarheid van geneesmiddelen aan de onderkant van de markt, die toch al kwetsbaar is.
In sommige medicijnclusters komt de GVS-modernisering neer op een prijsdaling van 95%. Het is echt onrealistisch om dat van een geneesmiddelenbedrijf te vragen, stelt Vos.
‘Dat is voor geen enkel bedrijf in geen enkele bedrijfstak haalbaar. Een autofabrikant kan ook geen nieuwe auto leveren voor de prijs van een fiets.’

Onrealistisch, onverstandig en onnodig

Het verlagen van de prijzen van extramurale medicijnen is niet alleen onrealistisch, maar ook onverstandig en onnodig, vindt de VIG. Nederland kent al zeer lage medicijnprijzen. De prijzen van medicijnen waarvan het patent nog geldig is (spécialités) liggen rond het Europese gemiddelde. Medicijnen waarvan het patent verlopen is (generieke medicijnen) behoren tot de goedkoopste van Europa.
Vos: ‘Er komt een punt waarbij deze continue besparingen gevolgen hebben voor kwaliteit en beschikbaarheid van medicijnen in Nederland. De GVS-maatregel leidt ertoe dat de prijs van sommige spécialités daalt tot het laagste niveau in Europa. Hoe aantrekkelijk is de Nederlandse markt dan nog voor fabrikanten?’

Nodig?

Tegelijkertijd is het de vraag of het überhaupt nodig is om te bezuinigen. Het ministerie noteert namelijk al jaren forse meevallers op het budget voor extramurale medicijnen. Vorig jaar werd er bijvoorbeeld € 108 miljoen minder uitgegeven dan begroot.
Vos: ‘Om daar nu nog meer uit te persen via de GVS-modernisering is echt spelen met vuur.’

VIG verrast, verbaasd en verontrust over voorstel aanpassing GVS