30-08-2022

Regeldrukautoriteit kraakt medicijnplan Kuipers

Patient wait indicator, acces, toegang, #terugnaar100, apotheek, gvs
De onderbouwing van de door het kabinet gewenste bezuiniging op het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) is onvoldoende voor een goed afgewogen besluitvorming, aldus het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR). Het ATR adviseert daarom de voorliggende regeling niet vast te stellen.

In het advies geeft het ATR aan diverse tekortkomingen te zien in de onderbouwing voor de wijziging van het GVS. Allereerst leidt de maatregel tot extra regeldruk en extra kosten voor artsen, apothekers, zorgverzekeraars en burgers. Een onderbouwing van de proportionaliteit van deze kosten is niet meegenomen, aldus het ATR. Daarnaast is het onzeker en onduidelijk of de wijziging daadwerkelijk leidt tot een structurele besparing, mede doordat het voorstel niet goed werkzaam is voor betrokken partijen.

Stikstofkaart

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) is het van harte eens met deze conclusie. VIG-directeur Gerard Schouw: ‘’Wij vragen ons af of minister Kuipers zich realiseert dat hij met dit plan zijn eigen stikstofkaart dreigt te creëren. Wij kennen de minister als een verstandig man, dus we gaan ervan uit dat hij aan de slag gaat met dit advies en de aanpassing van het GVS heroverweegt.’

Bijwerkingen voor patiënt

Het ATR heeft op verzoek van het ministerie van VWS een advies uitgebracht over de bezuiniging op het GVS, die minister Kuipers vanaf januari wil doorvoeren. Deze bezuiniging zou moeten leiden tot een besparing van ongeveer 140 miljoen euro per jaar.

De herberekening heeft grote gevolgen voor de toegankelijkheid van geneesmiddelen voor patiënten, die moeten bijbetalen voor hun geneesmiddelen, of overstappen op een ander medicijn. Ook kunnen er verdere tekorten ontstaan.

Regeldruk

Het ATR heeft bij de beoordeling van de regeldruk gekeken naar nut, noodzaak en werkbaarheid van de aanpassing. Ook is bekeken of er minder belastende alternatieven mogelijk zijn. Het adviescollege ziet met name risico’s voor de uitvoerbaarheid door het korte tijdsbestek, de hoge werkdruk en de beperkte personele capaciteit bij apothekers en voorschrijvers. Daarnaast zijn de omvang van de extra regeldruk, de hogere eigen bijdragen voor patiënten en de extra kosten nog niet in beeld gebracht. Ook is niet duidelijk of patiënten de gevolgen wel kunnen of willen aanvaarden en staat de regeldruk die uit deze bezuiniging voortvloeit haaks op ander VWS-beleid.

Het ATR adviseert deze aspecten mee te nemen in een hernieuwde weging van het voorstel.

ATR-advies