01-04-2019

Vereniging nodigt NZa uit voor gesprek

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) uitgenodigd voor een gesprek. Dit naar aanleiding van een interview in de Telegraaf, waarin NZa-voorzitter Marian Kaljouw zich kritisch uitlaat over geneesmiddelenbedrijven.

Samen met andere zorgpartners zet de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen zich in voor de best mogelijke behandeling voor elke patiënt, en voor duurzaam betaalbare zorg.
‘Wij zien de NZa als een partner in deze missie’, zegt Gerard Schouw, directeur van de Vereniging. ‘Zo steunen wij het pleidooi van de zorgautoriteit om te komen tot meer uitkomstgerichte bekostiging. Daarvoor is meer samenwerking en het uitwisselen van behandeldata noodzakelijk. Daaraan werken wij van harte aan mee.’

Feitelijk onjuist
Maar van een toezichthouder mag je een degelijke en objectieve onderbouwing van standpunten verwachten. De suggestie van de NZa dat de stijging van de zorgkosten in belangrijke mate toe te schrijven is aan geneesmiddelen, is feitelijk onjuist. De zorguitgaven nemen vooral toe vanwege stijgende personeelslasten, hogere ICT-kosten én het simpele feit dat steeds meer mensen steeds meer zorg vragen en beter geholpen kunnen worden door nieuwe technologieën.
Schouw: ‘Vergeet niet dat we nu veel betere behandelingen hebben voor hiv, kanker en een aantal zeldzame ziektes dan rond de eeuwwisseling. We helpen nu veel méér mensen dan toen, en we helpen ze beter.’

Eenzijdige focus
Wie één blik op de cijfers werpt, ziet dat het aandeel van geneesmiddelen in het totale zorgbudget al jarenlang constant is: zo’n 7%. Daaruit valt de sterke stijging van de zorgkosten dus onmogelijk te verklaren. Ter vergelijking: het aandeel van de ziekenhuizen is circa 25%.
Binnen het vrij stabiele totaalbudget voor medicijnen is overigens wel een verschuiving te zien. Door het prijsbeleid van zorgverzekeraars zijn de uitgaven aan medicijnen buiten de ziekenhuizen steeds verder gedaald. Maar binnen de ziekenhuizen, waar de kostbare innovatie doorgaans wordt geïntroduceerd, stijgen de medicijnuitgaven. Dat wringt, omdat daar amper nog ruimte is voor budgettaire groei.

Magistraal bereiden
De NZa roept op om de krachten te bundelen en de macht van de farmaceuten te breken. Volgens de toezichthouder is het een dappere stap om meer in te zetten op magistrale bereiding, om de prijzen te drukken. Dat kan leiden tot grote gezondheidsrisico’s. Bovendien ontmoedigt het innovatie en is het in strijd met Europese afspraken en bestaande wet- en regelgeving. Daarin staat duidelijk omschreven onder welke condities magistrale bereiding door apothekers is toegestaan: voor eigen patiënten, als er geen geregistreerd geneesmiddel voorhanden is. De Vereniging vraagt zich af hoe de NZa haar rol als marktmeester kan waarmaken, wanneer zij partijen aanmoedigt om het met de wet niet zo nauw te nemen.

Opinieklimaat
Wij maken ons grote zorgen over het Nederlandse opinieklimaat, waarin toonaangevende instanties liever ongefundeerd met modder gooien in de media dan een constructieve dialoog aangaan. Dat staat haaks op het streven om gezamenlijk te bouwen aan een steeds betere gezondheidszorg, die ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk is voor alle Nederlanders.
Schouw: ‘Vóór alles willen wij voorkomen dat Nederlandse patiënten door onjuiste en eenzijdige beeldvorming rond medicijnuitgaven op den duur geen toegang meer hebben tot innovatieve, effectieve en veilige geneesmiddelen die in onze buurlanden wél beschikbaar zijn. Ook de NZa heeft een verantwoordelijkheid om dat te voorkomen. Daarom gaan we het gesprek graag aan.’