29-03-2022

Interessepeiling bedrijven voor IPCEI Health

Gentherapie
De COVID-19 pandemie heeft nogmaals duidelijk gemaakt dat Europa erg afhankelijk is van India en China als het gaat om de productie van geneesmiddelen. De Europese Commissie heeft daarop een IPCEI (Important Project of Common European Interest) regeling voor gezondheid (Health) aangekondigd.

Een IPCEI is een geïntegreerd Europees project dat bestaat uit meerdere nationale projecten van bedrijven en/of onderzoeksinstellingen uit diverse EU-lidstaten die complementair zijn, synergie hebben en bijdragen aan strategische Europese doelen.

Momenteel inventariseert de Nederlandse overheid de interesse van het bedrijfsleven en van kennisinstellingen voor een IPCEI Health. De informatie die de overheid ophaalt met de interessepeiling is van belang voor de afweging of Nederland zal deelnemen aan de IPCEI Health.

Bedrijven in de lead

Voor bedrijven kan de IPCEI een interessante financieringsbron zijn voor concrete projecten. Anders dan bij veel andere projecten is de hoofdaanvrager een ondernemer. Het project moet een zo hoog ambitieniveau hebben, dat uitvoering zonder publieke financiering niet mogelijk is. Mogelijk wordt maximaal 100% van de onrendabele top gefinancierd.

Aanvragen moeten gericht zijn op drie strategische gebieden:

  1. Innovatie en vergroening van productietechnologieën en productieprocessen voor grondstoffen en geneesmiddelen.
  2. Innovatie op het gebied van antimicrobiële resistentie (AMR) en zeldzame ziekten, en ook op het gebied van opkomende bedreigingen voor de gezondheid, voor zover deze een aanvulling vormen op HERA (European Health Emergency preparedness and Response Authority).
  3. De ontwikkeling van cel- en gentherapieën, inclusief productieprocessen en productietechnologieën.

Voorwaarden

De precieze voorwaarden zijn terug te vinden op de website van RVO: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/interessepeiling-ipcei-health#

Wat kunt u doen?

Op dit moment is er nog geen geld beschikbaar. De overheid inventariseert eerst de interesse voor deelname aan de IPCEI onder bedrijven.

Bedrijven kunnen tot 19 april 2022, 17:00 uur hun interesse voor een IPCEI Health kenbaar maken. Dit doen zij door het online interesseformulier in te vullen en het projectidee als bijlage bij het formulier mee te sturen. Het is niet noodzakelijk een volledig uitgewerkt projectvoorstel in te leveren. Het online interesseformulier is te vinden op bovengenoemde website van de RVO.

Meer informatie

RVO en de ministeries van VWS en EZK organiseren op 4 april van 13:00 tot 14:30 uur een webinar over IPCEI Health. De aanmeldlink wordt later op de website van RVO gepubliceerd.

Vragen kunnen nu al gesteld worden aan de IPCEI Health coördinator Michelle van Wijk, via [email protected].