22-11-2022

Nieuw initiatief om impact kanker te verkleinen

Logo NKC
De impact van kanker op de samenleving is groot. Eén op de drie Nederlanders krijgt kanker. Zo’n 800.000 mensen hebben kanker of hebben kanker gehad. Jaarlijks overlijden 46.000 mensen aan kanker en dat aantal stijgt. Om de impact van kanker te verkleinen hebben drie organisaties het initiatief genomen voor het Nederlandse Kankercollectief (NKC). In lijn met andere Europese landen is het doel van het collectief om samen met partners te komen tot een Nederlandse Kankeragenda en deze gemeenschappelijk uit te voeren.

In deze agenda worden de belangrijkste doelen op het gebied van kanker beschreven in de fases het leven voor, met en na kanker. De daaruit volgende actieplannen moeten zorgen dat de impact van kanker op de samenleving vermindert. De urgentie voor een Nederlandse Kanker Agenda wordt breed gedeeld. Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderschrijft het belang van het initiatief: ‘Ik ben blij dat dit initiatief nu van start gaat’.

Aandacht

De overlevingskansen voor kankerpatiënten zijn de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Maar voor sommige kankersoorten blijft de overlevingskans laag. Kanker komt in vergelijking met andere Europese landen in Nederland relatief vaak voor. Ook vraagt het voorkómen van kanker en het leven na kanker om meer aandacht. Het groeiende aantal kankerpatiënten drukt zwaar op het toch al overbelaste zorgsysteem.

Verbinden

Om deze maatschappelijke uitdaging het hoofd te bieden, wil het NKC de krachten bundelen en bestaande initiatieven en agenda’s verbinden. De contouren daarvan moeten medio 2023 bekend zijn. Door het opstellen van een Nederlandse Kankeragenda sluit Nederland aan bij het Europees kankerbeleid dat in februari 2021 in Brussel is gepresenteerd. Belangrijke aspecten in dit beleid zijn onder meer duurzame kankerpreventie en meer vroegtijdige opsporing van kanker.

Toekomstbestendig

De geneesmiddelensector juicht het initiatief voor een Nederlandse Kankeragenda van harte toe. Dineke Amsing, manager Strategische Coalities bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen: ‘Naast het ontwikkelen en op de markt brengen van geneesmiddelen voor deze aandoening, zetten onze leden zich ook in voor het toekomstbestendig maken van de zorg. We denken dan ook graag mee met het NKC bij het adresseren van maatschappelijke thema’s rondom kanker en willen samenwerken om oplossingen dichterbij te brengen. Met elkaar hebben wij één doel en dat is de impact van kanker te verminderen.’

Meer informatie over het Nederlands Kanker Collectief Nederlands Kanker Collectief

Meer informatie over de Member Coalition Oncologie VIG: Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen | Kanker